Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

Регионална среща за интегрираните инвестиции

Събитието на тема „Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ– възможности за развитие на българските региони е част от Общата инициатива на мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) за популяризиране на Политиката за сближаване на Европейския съюз.

Участваха представители на Областната администрация, заместник-кметове, секретари на общини и експерти от местните власти в Лудогорието, Регионалната търговско-промишлена и земеделска  камара, Сдружение „Местен бизнес – Разград”, стопанския и неправителствения сектор и журналисти.

Екипът на ОИЦ – Разград представи основните характеристики на Интегрирания териториален подход (ИТП), който ще се прилага в периода до 2027 година в България.

Водещото при ИТП ще бъде ефективното териториално разпределение на инвестициите, според специфичните нужди и потенциала за развитие на съответния район, както и интересите на местните общности.

Подходът ще се прилага чрез инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Те се очаква да включват взаимосвързани и допълващи се проекти, с възможно най-подходящо комбиниране на ресурси и мерки за постигане на конкретни цели и решаване на специфични местни проблеми.

Кандидатстването ще става чрез изготвяне на концепции за ИТИ при задължително партньорство между най-малко трима участници. Бенефициенти и партньори могат да бъдат общини, административни звена, публични институции, представители на бизнеса, браншови и синдикални структури, обществени организации, учебни заведения, научни организации, НПО и др.

Представен бе механизма за разработване на концепции за ИТИ, а също и примерни концепции. Разяснени бяха функциите на Регионалните съвети за развитие (РСР) в процеса на подбор и класиране на концепциите, както и отговорностите на експертите в Областните информационни центрове в страната. Те са включени в двете експертни звена към РСР – за медиации и за публични консултации.

Звеното за медиации ще оказва подкрепа на потенциалните бенефициенти и заинтересовани страни при сформиране на партньорства, идентифициране на идейни концепции за ИТИ и ще консултира насочването на всяка идея към конкретна програма или други източници на финансиране.

Звеното за публични консултации ще организира информационни кампании, обсъждания и консултации за проучване на обществените нагласи и измерване на обществената подкрепа към всяка подадена проектна идея.

Представени бяха програмите, които ще подкрепят ИТИ, техните специфични изисквания и правила, допустими бенефициенти и дейности, съгласно публикуваните Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ.  Общественото обсъждане на Указанията е удължено до 6 юни (вторник), като желаещите да изразят становища и предложения по тях, могат да сторят това на електронен адресoprd@mrrb.government.bg.

В ползотворна дискусия присъстващите изразиха впечатления и мнения относно интегрирания подход и начина по който той ще се осъществява пилотно в страната. Приеха идеята на ОИЦ тази среща да е само едно начало, което да има ангажирано продължение. Обединиха се около идеята да предложат провеждането и да участват в заседание на Областния съвет за развитие. В рамките на съвета да се обмислят и систематизират предложения за ИТИ концепии, които да бъдат представени за обсъждане с местните общности и с жители на други общини и области в състава на Северен централен район (СЦР).

Източник: ОИЦ – Разград | eufunds

Подобни публикации

Back to top button