Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Община Разград сключи договор за изпълнение на проект „Бъдеще за децата в община Разград“

На 29 септември 2023 г. за реализиране на дейностите по Проект „Бъдеще за децата в Община Разград“ между Министерство на труда и социалната политика и Община Разград е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0082-C01 по процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

Проектът е с продължителност 13 месеца и стартира от 01.10.2023 г. Общата стойност на проектното предложение е в размер на 391 166.00 лв.

Основната цел на проекта е да бъде приложен комплексен модел за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето. Цели на проектното предложение са:

  • Да бъдат приложени и надградени услугите за ранна детска грижа – семейно консултиране и подкрепа, вкл. подпомагане достъпа до здравни грижи; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието; формиране на родителски умения и подкрепа за развитието на родителския капацитет;
  • Да бъдат предоставени интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи;
  • Да бъдат предоставени превантивни и подкрепящи услуги в общността както за деца и младежи до завършването на средно образование, така и за техните родители;
  • Да бъдат реализирани дейности и мерки в община Разград за формиране на родителски умения и компетенции, за подобряване на семейната среда; ограничаване и предаване на бедността между поколенията от уязвимите групи; превенция на социалното изключване;
  • Да бъдат реализирани мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата;
  • Да бъдат подготвени и реализирани програми, насочени към най-маргинализираните и уязвими групи, които имат за цел превенция на ранните бракове и раждания; семейно планиране; подготовка за включване в образователната система и други според потребностите на групите.

Чрез изпълнението на дейностите на общо 160 потребители на възраст до 18-годишна възраст за целия период на проекта ще бъде оказана здравна и социална подкрепа.

За реализирането на дейностите ще бъде ангажиран екип от специалист, включващ: ръководител, лекар-педиатър, стоматолог, логопед, рехабилитатор, психолог, социални работници, медицинска сестра, човешки ресурси и шофьор.

Вече е обявена процедура за подбор на членовете на екипа, документи се приемат до 16 октомври в стая  506 в административната сграда на Община Разград.

Източник: Razgrad News

Подобни публикации

Back to top button