Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовини

СЦДП постигна изключителни резултати по проект за подобряване на природозащитното състояние на горски местообитания

 

 

Проект  “Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно” предприятие постигна забележителни резултати – залесяване на тополови култури, подобряване на производствения процес за производство на посадъчен материал, както и успешното отглеждане на млади култури.

Важно е да  се отбележи, че усилията на предприятието не бяха ограничени само до изпълнение на лесокултурни мерки по залесяване. Проектът включваше и целенасочени дейности за подпомагане на естественото възобновяване на горите, което доведе до премахването на видове, възпрепятстващи растежа на местни дървесни видове, кастрене и отглеждане на тополови култури, отгледни сечи без материален добив и други. Освен това, беше проведена и значима информационна кампания, която успешно информира местното население за значението и уязвимостта на биологичното разнообразие и разкри тайните на залесителния процес чрез изпълнението на демонстрационно залесяване.

Закупената по проекта нова горска техника поставя основите за по-силно, по-ефективно и по-устойчиво бъдеще в горското предприятие. Тази инвестиция ще доведе до повишаване на производителността, подобряване на работните условия и значително скъсяване на сроковете при извършването на залесителни дейности.

Северноцентрално държавно предприятие ДП постави нови стандарти в областта на опазването на околната среда, като показа, че чрез целенасочени и добре организирани усилия може да има значимо положително въздействие върху нашата среда. Този проект не само подобри природозащитното състояние на горите, но също така допринесе значително за опазването на биоразнообразието и подобряването на екосистемните услуги, които горите предоставят.

 

Проект №BG16M1OP002-3.035-0006-C01 „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Подобни публикации

Back to top button