Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани

ОИЦ – РАЗГРАД СЕ ВКЛЮЧИ ВЪВ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО НАТУРА 2000

Представители на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград участваха във второто регионално събитие на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на НАТУРА 2000”. Срещата бе в рамките на втората национална кампания по проект „Знания за Натура 2000” от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., с бенефициент Дирекция „Национална служба за защита на природата” в Министерството на околната среда и водите.

В събитието взеха участие заместник-областният управител Найден Късов, представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе, експерти от областната и общинските администрации, представители на държавни и общински горски стопанства, местните инициативни групи, фирми в сферата на промишленото производство и земеделието, земеделски стопани и животновъди.

Срещата започна с представяне процеса на разработване на плановете за управление на „Натура 2000” и основните функции, и елементи на тяхното съдържание. Във втората част присъстващите се запознаха със същността, целите и мерките на Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000” (НРПД). Тя е задължителен стратегически документ за всяка държава членка на Европейския съюз, в който се предвиждат мерки за подобряване/поддържане на благоприятното природозащитно състояние и типовете природни местообитания по „Натура 2000”. Представена бе и системата за мониторинг за изпълнение на НРПД и индикаторите, на чиято база ще се осъществи.

Направен бе преглед на мерките, включени в НРПД, които ще бъдат изпълнени в периода до 2027 г. с финансовата подкрепа на Програмите „Околна среда”, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”, „Техническа помощ”, Програмата за морско дело и рибарство, Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, и др.

Целта на проекта „Знания за Натура 2000” е уеднаквяване на първоначалната информираност, надграждане на осведомеността и предоставяне на актуална и експертна информация на заинтересованите страни за мрежата „Натура 2000”, както и актуализиране на НРПД.

Проектът ще продължи до месец май догодина.

Източник: ОИЦ – Разград | eufunds

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.

Подобни публикации

Back to top button