Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

МИГ ИСПЕРИХ ФИНАНСИРА ПОДОБРЯВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЗА ОБЩНОСТТА

Местна инициативна група (МИГ) – Исперих приема проектни предложения по мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за ВОМР. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Чрез мярката се подпомагат инвестиции за създаване, подобрение или разширяване на:

  • многофункционални зали за срещи, младежки и общностни центрове и дейности на читалища и културни институции;
  • спортни и детски площадки и зали, включително скейтборд, тенис на маса, фитнес;
  • места за отдих на открито извън населените места;
  • пазарната инфраструктура за продажба на продукти на местни фермери и производители.

Допустими кандидати са:

  • Община Исперих.
  • Читалища за дейности, свързани с културния живот.
  • Юридически лица с нестопанска цел, включително МИГ Исперих, за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот, и пазарната инфраструктура.

Времето за кандидатстване е до 16:30 часа на 19 май 2023 г.

Бюджетът на приема е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 72 000 лева, определен за проекти по Схемата за малки инфраструктурни проекти.

Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 20 000 лева.

По схемата за малки инфраструктурни проекти размерът на допустимите разходи за микропроектите, когато са част от обединен проект е от 5 000 до 15 000 лева.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

Проектните предложения се подават по електронен път с Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Източник: ОИЦ – Разград | eufunds

Подобни публикации

Back to top button