Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

Община Исперих готви проекти за благоустрояване на населените места

Общинският съвет в Исперих на последното си заседание взе решение за кандидатстване с проектни предложения по Процедура BGBG06RDNP001-19.740 МИГ Исперих – мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на Местната инициативна група (МИГ).

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Първият проект предвижда изграждане на детски площадки в селата Конево и Бърдоква, фитнес на открито в село Драгомъж, благоустрояване и озеленяване на зона в кв. 82 в град Исперих. Индикативната стойност на това проектно предложение е 50 000 лв. без ДДС.

Другото проектно предложение предвижда реконструкция на детските съоръжения в градския парк на общинския център, както и озеленяване на части от парка. Индикативната стойност на проекта е 22 800 лв., без вкл. ДДС.

Очаква се проектите да допринесат за изпълнението на Стратегическа цел 3: Устойчиво и балансирано развитие на територията на община Исперих с подобрена техническа инфраструктура и съхранена околна среда, Приоритет 3.1 Модернизиране на съществуващата инфраструктура на общината за подобряване на териториалната свързаност и достъп до обектите за публични услуги, Мярка 3.1.2 Изграждане, възстановяване и поддържане на зони за обществен отдих и спорт в гр. Исперих и населените места на територията от Програмата за осъществяване на ПИРО на общината за периода 2021-2027 г.

Източник: ОИЦ – Разград | eufunds 

Подобни публикации

Back to top button