Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

МИГ ИСПЕРИХ ЗАПОЧВА РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ПЕРИОДА ДО 2027 ГОДИНА

Местна инициативна група – Исперих пописа договор за реализацията на проект „Изпълнение на подготвителни дейности по разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ – Исперих за програмен период 2023 – 2027 г.” . Той се финансира по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 48 895 лева.

Основната цел е създаването на нова стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), основана на характеристиките на територията и съответстваща на местните потребности и потенциал, разработена с участието на заинтересованите страни от гражданския, неправителствения, стопанския и публичния сектор. Тя ще допринася за социално-икономическото развитие и опазване на културно-историческото наследство и природното богатство на община Исперих.

В рамките на първата дейност ще се популяризира процеса на разработване на Стратегия за ВОМР, чрез публикации в местната преса, разпространение на информационни материали и провеждане на информационни събития.

По втората дейност през месец май т.г. ще бъдат организирани обучения за „местни лидери”, насочени към представители на публичните структури, гражданския сектор и бизнеса.

В рамките на третата дейност ще бъде направено „Проучване на потребностите на местната общност, вкл. на маргинализираните групи, и анализ на възможностите за развитие на община Исперих”. След проведени работни срещи за консултиране с местните общности ще се разработи проект на Стратегия за ВОМР на МИГ – Исперих за периода 2023 – 2027 г., който ще бъде представен на обществено обсъждане.

След приключване на дейностите се очакват следните резултати:

• разработена местна стратегия за ВОМР, която да осигури: безвъзмездно финансиране за модернизиране на публичната инфраструктура и подобряване условията на живот на населението, повишаване конкурентоспособността на местния бизнес, подкрепа на въвеждането на иновации и прехода към кръгова икономика, насърчаване устойчивата заетост и социалното включване на уязвими групи, подпомагане образователната интеграция на маргинализираните общности,  съхраняване на културно-историческото наследство на територията и опазване на околната среда и природните ресурси на общината.

• обучени 30 „местни лидери” за възможностите, които подходът ВОМР осигурява през новия програмен период.

• участвали 150 представители на публичните структури, гражданския сектор и бизнеса в работни и информационни срещи.

• включени над 20 хил. жители на общината в информационните събития.

• обхванати 24 населени места от дейностите по проекта.

Времето за изпълнение на проектните дейности е до 23 септември 2023 г.

Източник: ОИЦ – Разград | eufunds

Подобни публикации

Back to top button